Hotline: (+84-67)3 874 276
Hôm nay 13/01/2005

Hộp thư điện tử

Danh sách Email cơ quan

Đăng lúc: 9/26/2016 2858 Đã xem

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ Email

Số điện thoại

BAN GIÁM ĐỐC

1

 Hà Phước Xương

Giám đốc

hpxuong@gmail.com

0277.3874.277

2

 Trần Anh Tuấn

Phó Giám đốc

tanhtuandt@gmail.com

0277.3854.931

3

 Trương Ngọc Khiết

Phó Giám đốc

truongngockhiet@gmail.com

0277.3874.523

PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

1

Trịnh Văn Dẫn

Trưởng phòng

Trinhdan1976@gmail.com

0943.448.855

2

Nguyễn Văn Vũ

P.Trưởng phòng

Nguyenvu1968@gmail.com

0913.199.407

3

Lê Thị Hồng Hải

Kế toán trưởng

honghaianbinh@gmail.com

0916.737.329

4

Trần Bình Quý

Kế toán

Quytb.qlda@gmail.com

0909.045.345

5

Vương Thị Hoa

Tổ chuyên gia

Vuongthihoa3@gmail.com

0986.968.983

6

Nguyễn Thị Hoa

Kế toán

Hoatigon1968@gmail.com

0913.765.901

7

Trần Thị Cẩm Nhung

Văn thư

nhungqldadt@gmail.com

0977.711.115

8

Phạm Trọng Nghĩa

Kế toán

Nghiaqlda.dongthap@gmail.com

0913.655.593

9

Võ Công Trường

Nhân viên IT

vocongtruong@gmail.com

0919.184.647

10

Nguyễn Văn Nghiêm

Bảo vệ

Nghiemn855@gmail.com

0976.964.328

PHÒNG KỸ THUẬT QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

1

Nguyễn Văn Út

Trưởng phòng

Vanut36@gmail.com

0122.56.76.733

2

Trần Thanh Việt

P.Trưởng phòng

thanhvietbql@gmail.com

0913.787.152

3

Lê Văn Lẫm

P.Trưởng phòng

levanlam5000@gmail.com

0913.126.769

4

Trần Bá Thi

Kiểm tra HSQT

bathipkt@gmail.com

0986.259.470

5

Trần Văn Sĩ

CB Tổng hợp

transibqldadt@gmail.com

 

6

Trần Lê Hồng Phúc

Kiểm tra HSQT

tlhongphuc@gmail.com

0936.010.454

7

Nguyễn Quốc Thái

Kiểm tra HSQT

nguyenquocthaiqldadt@gmail.com

0919.180.109

8

Phan Ngọc Thạch

Nhân viên lưu trữ

Ngocthach80@gmail.com

0977.776.565

9

Lê Trung Hiếu

Nhân viên lưu trữ

letrunghieu2603@gmail.com

0938.263.441

10

Lê Thị Trà Mi

Nhân viên lưu trữ

lethitrami86@gmail.com

0946.343.369

11

Dương Thị Tươi

Nhân viên lưu trữ

duongthituoi2014@gmail.com

0125.20.13.040

12

Võ Văn Sách

Giám sát KT

vvsach67@gmail.com

0919.769.967

13

Trần Thanh Phong

Giám sát KT

tranthanhphong071970@yahoo.com

0908.663.446

14

Trần Ngọc Hòa

Giám sát KT

ngochoaxdct@gmail.com

0985.048.436

15

Võ Nguyên Bình

Giám sát KT

vnbinhxd@gmail.com

0913.844.476

17

Trần Thanh Liêm

Giám sát KT

tranthanhliem.qlda@gmail.com

0979.292.999

18

Quách Trường Huy

Giám sát KT

quachhuy2@gmail.com

0988.293.949

19

Nguyễn Thành Nhân

Giám sát KT

Nhannguyenxd@gmail.com

0902.740.055

20

Nguyễn Minh Tâm

Giám sát KT

minhtamqldadt@gmail.com

0914.894.978

21

Dương Phạm Thái Phong

Giám sát KT

thaiphongdt66@gmail.com

0918.974.749

22

Nguyễn Minh Vương

Giám sát KT

minhvuong1606@gmail.com

0917.268.232

23

Lê Minh Rõ

Giám sát KT

minhrole@gmail.com

0919.022.064

24

Trần Công Hiển

Giám sát KT

minhhien86@gmail.com

0986.298.967

25

Võ Thành Nhân

Giám sát KT

nhanvodongthap@gmail.com

0986.298.967

26

Trần Trung Hiếu

Giám sát KT

mango140283@gmail.com

0918.71.71.03

27

Thái Đức Chân Thuyên

Giám sát KT

chanthuyenphianam@gmail.com

0982.218.171

28

Nguyễn Anh Tuấn

Giám sát KT

nguyenanhtuan272@gmail.com

0903.152.050

29

Nguyễn Quốc Triết

Giám sát KT

nguyenquoctriet82@gmail.com

0908.732.632

30

Lê Thanh Thuần

Giám sát KT

thanhthuan_le@yahoo.com.vn

0907.357.484

31

Nguyễn Hoàng Sơn

Phòng KT

sonxdltvl10@gmail.com

0939.736.052

32

Lê Trọng Nghĩa

Giám sát KT

lenghiaxd@gmail.com

0913.954.957

33

Mai Chánh Trực

Kiểm tra HSQT

trucchanh.qlda@gmail.com

0918.14.02.09

34

Đoàn Ngọc Xuân Thanh

Kiểm tra HSQT

thanhdoanqlda@gmail.com

0919.363.365

35

Lưu Hòang Tân Khoa

Giám sát KT

Khoa.xd01@gmail.com

0938.786.171

36

Nguyễn Quang Minh

Giám sât KT

Quangminh1969@gmail.com

0913.705.132

37    Nguyễn Văn Cung   NV   sunnycung@gmail.com   0918.140.983

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

1

Nguyễn Thanh Lâm

Trưởng phòng

Thanhlam11830@gmail.com

0918.341.213

2

Phạm Thanh Hùng

P.Trưởng phòng

Hungpham242@gmail.com

0913.794.594

3

Lê Xuân Vũ

P. Trưởng phòng

xuanvudt@yahoo.com.vn

0945.773.069

4

Lê Hoàng Khánh Quỳnh

Thẩm tra TK

lhkquynh@gmail.com

0124.93.10.124

5

Đỗ Thị Thu Vân

Nhân viên lưu trữ

quenhiqlda@gmail.com

0907.347.446

6

Phan Ngọc Lài

Thẩm tra dự toán

phanngoclaixd@gmail.com

0984.99.63.63

8

Phạm Uy Vũ

Tổ chuyên gia

Uyvu.eng@gmail.com

0977.77.69.39

10

Lê Quang Thi

Tổ chuyên gia

lthi.1969@gmail.com

0939.429.077

11

Đoàn Võ Tuấn Vũ

Tổ chuyên gia

Doanvotuanvu8@gmail.com

0918.332.271